NIEUWS

 • GEZINSBIJEENKOMST VERENIGING NEDERLAND - CHINA 17 FEBRUARI 2018

  29-01-2018:

  De Vereniging Nederland - China (VNC) organiseert ook in het jaar van de Hond de viering van het Chinees Nieuwjaar op 17 februari 2018 in Den Haag. De VNC werkgroep adoptieouders en - kinderen verzorgt op deze dag een speciale bijeenkomst in het teken van gezin en hechting.

  Alle belangstellenden en kinderen zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze gezellige en informatieve middag inclusief een Chinees diner.

  Programma 'Gezin en hechting'
  14.00    Openingswoord Henk Kool, voorzitter VNC
  14.30    Mw. C. Verheule, presentatie over hechting
  16.00    Muzikaal intermezzo
  16.15    Chinees diner
  17.30    Afsluiting

  Kosten programma inclusief diner met thee (overige drankjes eigen rekening) voor volwassenen Euro 22,50 voor VNC leden en Euro 25,- voor niet leden.
  Kinderen tot en met 5 jaar gratis
  Kinderen van 6 tot en met 16 jaar Euro 15,-.
  Betaling o.v.v. 'gezinsbijeenkomst' bij aanmelding op rekening NL94INGB0002998732 op naam van Vereniging Nederland - China.

  U kunt zich aanmelden door een email te sturen naar info@vnc-china.nl met vermelding van uw naam (VNC lid J/N), adres en het aantal volwassenen en kinderen met hun leeftijd.

  Het aantal plaatsen is beperkt; aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Een difinitieve aanmelding wordt per email bevestigd.


  H. Gulickx, telefoon 06-15159840
  F. van Dulken, telefoon 06-22375846
 • 20-12-2017

   

  2017 ligt bijna achter ons......


  In menig opzicht was het weer een veelbewogen jaar.

  In de media bleek interlandelijke adoptie een onderwerp waar veel over werd gediscussieerd.

  Menig keer werd gesuggereerd dat interlandelijke adoptie niet meer nodig zou zijn in deze tijd.

  Ik zou willen dat dit waar was, maar de werkelijkheid is anders.

   

  Op 30 september 2017 kwamen honderden adoptiefouders, adoptiefkinderen en zelfs hun kinderen voor de jubileum dag richting Halle om mij te feliciteren met het feit dat ik 40 jaar geleden met interlandelijke adopties startte.

  Ik heb heel erg genoten van uw komst en de vele attenties waarmee u mij verraste.

  Heel, heel hartelijk dank!!

   

  Sommigen van u meenden dat dit jubileum ook het einde was van mijn inspanningen voor de kinderen en adoptiefouders. Maar nee?

  Zolang er kinderen zijn die baat hebben bij interlandelijke adopties en er adoptiefouders zijn die deze kinderen een thuis kunnen en willen geven én mijn gezondheid het toelaat, zal het de invulling van mijn leven blijven.

   

  In 2017 zagen we opnieuw verschuivingen in adoptieland. Het aantal aspirant adoptief ouders dat zich aanmeldde voor het verkrijgen van een beginseltoestemming nam verder af, evenals de mogelijkheden om kind te adopteren dat géén special need heeft, op medisch of psychosociaal gebied.

  De regelgeving nam verder toe en dat laatste is toe te juichen tenzij hierdoor het belang van het kind op de achtergrond zou gaan raken. Een goede balans hierin, blijft essentieel.

   

  De projecten waarbij we samen met u kinderen in landen van herkomst ook in 2018 willen ondersteunen, staan weer genoemd op deze website!! Kijkt u daar ook nog even naar???

   

  Tenslotte wil ik u fijne feestdagen toewensen en een gezond 2018!


  Het kantoor van Stichting kind en Toekomst zal van vrijdag 22 december 2017 tot maandag 8 januari 2018 gesloten zijn.


  Bertie Treur.

 • BIJEENKOMST "KLAAR VOOR DE START"

  10-05-2017:

  Op dinsdag 27 juni a.s. vindt er een groepsbijeenkomst "Klaar voor de start" plaats. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de Stichting Adoptievoorzieningen en is bedoeld voor adoptie ouders die binnenkort naar het buitenland afreizen om hun kind(eren) op te halen. Deze bijeenkomst duurt van 13.30 tot 16.30 uur en wordt gehouden bij Stichting Adoptievoorzieningen, De Bouw 93 in Houten (Castellum). De kosten bedragen EUR 15,- per persoon en u kunt zich aanmelden tot 10 juni via: www.adoptie.nl
 • WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK AMC

  03-05-2017:

  Voor wetenschappelijk onderzoek naar hersenveranderingen bij kinderen met hiv infectie is het AMC in Amsterdam op zoek naar adoptiekinderen tussen de 8-14 jaar oud zónder hiv infectie of andere problemen aan de hersenen of zenuwstelsel.

  In het AMC wordt er naast de behandeling van kinderen met een hiv infectie ook onderzoek gedaan om meer te leren van deze ziekte en de zorg voor deze kinderen nóg beter te maken. Hiv is een goed behandelbare, maar (nog niet te genezen) chronische ziekte. Voordat er goede medicijnen tegen het hiv virus waren, kregen hiv geïnfecteerde kinderen vaak ernstige hersenschade als gevolg van de ziekte. Nu deze medicijnen wel beschikbaar zijn, is deze schade veel minder. Uit recent onderzoek is wel gebleken dat kinderen met deze infectie nog steeds (subtiele) hersenveranderingen kunnen hebben.

  Om goed onderzoek te kunnen doen naar het beloop van hersenveranderingen bij (geadopteerde) kinderen met hiv is het nodig om deze groep kinderen te vergelijken met een zeer vergelijkbare groep kinderen zónder hiv infectie. Deze kinderen lijken namelijk in achtergrond meer op elkaar dan kinderen die in Nederland geboren en getogen zijn. En door beide groepen te vergelijken, kan er vervolgens iets gezegd worden over het aandeel dat de hiv infectie levert aan deze hersenverandering.

  In het AMC gaat het komende jaar een onderzoek lopen waarin diverse onderzoeken gedaan zullen worden om dit beter in kaart te brengen. Bij dit onderzoek horen vragenlijsten, een eenmalig bloedonderzoek, een neurologisch onderzoek, een uitgebreide neuropsychologische test (met onder andere IQ test), een MRI onderzoek en een korte oogtest. Voor uw kind zitten geen directe voordelen aan deelname aan dit onderzoek, maar als hij/zij meedoet worden wel de hersenen, ogen en hersenfuncties goed onderzocht door artsen. Het is belangrijk om te noemen dat de onderzoeken geen extra risico's met zich meebrengen, ze kosten wel tijd. Het onderzoek omvat ongeveer een dagdeel in het ziekenhuis. Omdat u en uw kind hiervoor naar het ziekenhuis komen, krijgt u hiervoor reiskostenvergoeding.

  Indien u geïnteresseerd bent om met uw kind mee te doen, of nog vrgaen heeft over het onderzoek kunt u contact opnemen met de arts-onderzoeker Malon Van den Hof: m.vandenhof@amc.uva.nl of per telefoon: 020-5662968.
 • VERKLARING ZEMBLA STICHTING KIND EN TOEKOMST

  24-04-2017:

  BEGIN VERKLARING

  Deze verklaring mag uitsluitend integraal gebruikt worden

   

  Stichting Kind en Toekomst heeft een verzoek ontvangen van Zembla om op camera te reageren in het kader van een onderzoek over de gevolgen van interlandelijke adoptie uit Sri Lanka in de jaren 80.  

  In haar verzoek stelt Zembla dat er een aantal geadopteerden zijn die er tijdens hun zoektocht naar afkomst en roots achter zijn gekomen dat het oorspronkelijke verhaal op basis waarvan de adoptie destijds heeft plaatsgevonden niet klopt. Er worden een aantal voorbeelden aangehaald op basis waarvan gesteld wordt dat er sprake is van fundamentele fouten in identiteitspapieren en adoptiepapieren.

  Gezien de vertrouwelijkheid waarin procedures plaatsvonden en -vinden en de waarborging van privacy waaraan wij als Vergunninghouder gebonden zijn is het voor ons onmogelijk publiekelijk te reageren op individuele casussen. Daar kunnen en willen we dus niet aan mee werken. In algemene zin geeft Stichting Kind en Toekomst daarom de volgende reactie af.

   

  Als Vergunninghouder vinden wij het treurig wanneer er voor volwassen geadopteerden in hun zoektocht naar herkomst en afkomst zaken naar voren komen die anders zijn dan men dacht of verteld is of wat vast lag in de papieren die op dat moment zijn opgemaakt in het land van herkomst. Zeker als daardoor het gevoel ontstaat dat de adoptie niet noodzakelijk voor de rest van hun leven was en zij beter af waren geweest als zij in het land van herkomst waren gebleven.

   

  Bij adoptie stond en staat het belang van individuele kwetsbare kinderen, waarvoor de biologische ouders niet kunnen, willen of mogen zorgen centraal. In elke afzonderlijke adoptieprocedure werd en wordt daarom op moment van plaatsing steeds weer opnieuw bekeken, gewogen, beoordeeld en gecontroleerd door ketenpartners in zendende en ontvangende landen of het belang van het betrokken kind met interlandelijke adoptie het beste kan worden gediend.

   

  Hoe de procedures vorm krijgen was, in het verleden sterker dan nu, zeer afhankelijk van het tijdsgewricht waarin zij plaats hadden en daaruit volgend de toen geldende waarden en normen, de toen geldende cultuur en het toenmalige administratieve niveau in het land van herkomst.

  De werkelijkheid van het leven was en is echter ook dat het niet altijd mogelijk was of is de onderste steen boven te krijgen. Dat betekent echter niet dat daarmee de adoptie geen juiste kinderbeschermingsmaatregel is op dat moment voor dat individuele kind.

   

  Hoewel elke adoptie een individueel verhaal is en elk betrokken individu daarin een eigen proces doormaakt, komt uit de praktijk en uit de wetenschap duidelijk naar voren dat adoptie in het algemeen en voor verreweg de grootste groep betrokken kinderen, met alle emoties die er mee gepaard gaan, een succesvolle (kinderbeschermings-)maatregel is, waarbij kinderen uit (potentieel) schadelijke situaties kunnen worden gehaald en zich ontwikkelen tot gelukkige en evenwichtige volwassenen met een adoptie achtergrond.       


  Voorts stellen we vast dat naarmate er steeds meer kinderen geadopteerd zijn en tot volwassenheid kwamen, er steeds meer (wetenschappelijk) onderzoek werd verricht naar adoptie en de gevolgen hiervan. Hierdoor kwam er ook steeds meer behoefte te streven naar de vraag hoe zorgvuldigheid nog meer verbeterd kon worden.

  Denk hierbij aan de in 1989 tot stand gekomen nieuwe wetgeving in Nederland inzake adoptie, die de oude wet van 1956 ging vervangen. Ook de invoering van het Haags Verdrag in 1993 waarbij steeds meer landen zich aan hebben gesloten (Sri Lanka was daarvan één van de eerste landen) speelden hierin een grote rol. Met al deze maatregelen kunnen we stellen dat de wet- en regelgeving rondom adoptie in de afgelopen decennia enorm is toegenomen.

   

  Niets af willend doend aan de emoties van verdriet, boosheid en teleurstelling, die gepaard gaan met het ontdekken van andere of nieuwe gegevens; de adopties die in de jaren 80 uit Sri Lanka plaatsvonden voldeden aan de op dat moment geldende wettelijke en ethische kaders en de maatschappelijke werkelijkheid in het land van herkomst.  

   

  Als Vergunninghouder spannen we ons al decennia lang in om, in een veranderend veld en binnen geldende wettelijke en ethische kaders, voor kinderen die in het land van herkomst in een (potentieel) schadelijke situatie verkeren en waarvoor biologische familie niet kan, wil of mag zorgen en in het land van herkomst geen adoptiegezinnen beschikbaar zijn, nieuwe gezinnen in Nederland te vinden. Procedures gaan daarin met de ontwikkelingen mee.

   

  Stichting Kind en Toekomst.

   

  Einde verklaring

 • VERKLARING ZEMBLA VERGUNNINGHOUDERS

  24-04-2017:

  BEGIN VERKLARING                                                                                               

  Deze verklaring mag uitsluitend integraal gebruikt worden

   

  Diverse Vergunninghouders Interlandelijke Adoptie hebben een verzoek ontvangen van het programma Zembla om mee te werken aan een uitzending. In reactie hierop geven de gezamenlijke Vergunninghouders de volgende verklaring af.

   

  De Vergunninghouders interlandelijke adoptie hebben besloten niet in te gaan op het verzoek van Zembla.  Door Zembla wordt algemeen als startpunt voor hun onderzoek en verslaglegging het in oktober 2016 verschenen advies van de RSJ genoemd, waarin wordt gesteld dat er van alles mis is met adoptie en dat internationale adoptie daarom moet stoppen.

   

  Bij adoptie staat het belang van individuele kwetsbare kinderen, waarvoor de biologische ouders niet kunnen, willen of mogen zorgen centraal. In elke afzonderlijke adoptieprocedure wordt steeds weer opnieuw bekeken, gewogen, beoordeeld en gecontroleerd door ketenpartners in zendende en ontvangende landen of het belang van het betrokken kind met interlandelijke adoptie kan worden gediend.

   

  Ten aanzien van het eerste punt van het verzoek verwijzen de Vergunninghouders naar de openbare reacties van verschillende stakeholders, waaronder de Vergunninghouders zelf, die inmiddels al zijn verschenen. Daarin wordt helder betoogd dat het RSJ advies slecht is onderbouwd. De door de RSJ genoemde misstanden worden niet gegrond vanuit de actuele Nederlandse bemiddelingspraktijk en er is weinig tot geen actie ondernomen om inzicht te krijgen in de actuele bemiddelingssituatie.  Vanuit de wetenschap, door volwassen geadopteerden, het adoptieveld en de politiek is zeer kritisch gereageerd op het RSJ rapport. In afwachting van het democratische proces en de hoorzitting die de nieuwe Tweede Kamer over dit onderwerp organiseert zijn de Vergunninghouders van mening dat deelname aan het programma op dit moment geen toegevoegde waarde heeft.

   

  Ten aanzien van het tweede verzoek met als doel een inkijk te verkrijgen in hoe adoptieprocedures lopen verwijzen de Vergunninghouders naar het programma "Met Open Armen". In dit programma worden adoptieouders gevolgd in de vorming van hun gezin.

   

  Hoewel elke adoptie een individueel verhaal kent komt uit de praktijk en uit de wetenschap duidelijk naar voren dat adoptie in het algemeen en voor verreweg de grootste groep betrokken kinderen kinderen, met alle emoties die er mee gepaard gaan, een succesvolle (kinderbeschermings)maatregel is waarbij kinderen uit (potentieel) schadelijke situaties kunnen worden gehaald en zich ontwikkelen tot gelukkige en evenwichtige volwassenen met een adoptie achtergrond.

  Helaas constateren we dat er, ook in de media,  vaak op basis van onvolledige kennis over de moderne praktijk van adoptiebemiddeling, op basis van individuele ervaringen uit het verleden of (geïsoleerde) incidenten vaak een negatief en generaliserend beeld van adoptie wordt geschetst.

  Wij horen met grote regelmaat van volwassen geadopteerden en hun families dat zij zich door deze negatieve (media) aandacht gestigmatiseerd voelen.  Het staat een ieder vanzelfsprekend vrij om kritisch te berichten over adoptie, maar wij vragen ook om bij berichtgeving nadrukkelijk rekening te houden met bovenstaande, zaken in perspectief van tijd en cultuur te plaatsen en daarbij de belangen en emoties van de vele adoptiekinderen, hun biologische families en hun adoptieouders als ook de vele kinderen die nog op nieuwe gezinnen wachten in ogenschouw te nemen.

   

  Meiling, Adoptiestichting A New Way,  Vereniging Wereldkinderen, Stichting Kind en Toekomst & de Nederlandse Adoptie Stichting. 

   

  EINDE VERKLARING 

 • BOEK: HALLO LIEVERD GESCHREVEN DOOR KIM VAN SCHIE

  20-04-2017:

  Van harte kunnen wij het boek "Hallo Lieverd", geschreven door adoptiemoeder Kim van Schie, aanbevelen.

  Een spannend, vertederend en waargebeurd verhaal over hoe een jonge vrouw zich staande probeert te houden tijdens een heftige adoptieprocedure in Nigeria.

  Overvallen door angst, corruptie en ziekte probeert ze met een dosis humor het plotselinge moederschap het hoofd te bieden. Daarbij leert ze waardevolle levenslessen over het loslaten van perfectie en controle.

  Dankzij volledige openheid van de auteur over de strijd met zichzelf is dit verhaal een inspiratie voor anderen, ook buiten de wereld van adoptie en moederschap. Kwetsbaar, rauw en eerlijk.
 • FOTO'S VOOR JAARVERSLAG 2016

  18-04-2017:
   
  Momenteel zijn we bezig met de afronding van ons jaarverslag 2016.
  Onze vraag aan u is wie er nog een leuke foto heeft van zijn of haar kind/kinderen die we mogen publiceren op onze website in het betreffende jaarverslag?
  We ontvangen de foto('s) graag per mail via info@kindentoekomst.nl met de duidelijke vermelding dat publicatie toegestaan is.

  Alvast bedankt.
 • VERKLARING SAMENWERKENDE VERGUNNINGHOUDERS

  31-01-2017:

  Verklaring samenwerkende vergunninghouders n.a.v. het verschijnen van de beleidsreactie van Staatssecretaris Dijkhoff t.a.v. de Toekomst van Interlandelijke Adoptie

   

  Noot vooraf; deze verklaring mag alleen en uitsluitend  integraal gebruikt worden

   

  De vergunninghouders interlandelijke adoptie hebben op 31 januari 2017 het beleidsadvies van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie ontvangen.

   

  De vergunninghouders zijn content met de inhoud en de genuanceerde toon van dit beleidsadvies aan de Voorzitter van de Tweede Kamer en het behoud van internationale adoptie als optie voorkinderen.

   

  In afwachting van de uitkomst van de hoorzitting die de Tweede Kamer gaat organiseren over dit onderwerp laten de vergunninghouders hierbij alvast weten dat zij graag meedenken over de wijze waarop een aantal voorgestelde maatregelen in de praktijk invulling gaat krijgen en welke eisen dat gaat stellen aan de betrokken ketenpartners en de, in de beleidsreactie genoemde, overige instanties.


  Namens de samenwerkende vergunninghouders (Vereniging Wereldkinderen, Stichting Kind en Toekomst, de Nederlandse Adoptie Stichting, Stichting Meiling en Adoptiestichting A NewWay),

   

  Sanne Buursink-de Graaf

  Voorzitter


 • POLEN

  26-01-2017:

  De Poolse autoriteiten hebben per direct besloten de interlandelijke adopties uitsluitend nog plaats te laten vinden via de Katholieke Adoptie organisatie in Warschau.
  De andere twee organisaties in Warschau krijgen andere taken toebedeeld en zijn niet meer betrokken bij interlandelijke adoptie procedures.

  De katholieke organisatie heeft als regel dat zij uitsluitend bemiddelen voor echtparen van wie minimaal één persoon de Poolse nationaliteit heeft. Betreffende echtparen moeten actief een godsdienst belijden; een kerkelijk huwelijk kan daar een onderdeel van zijn.


  Daarnaast komen echtparen in aanmerking die al eerder een kind uit Polen hebben geadopteerd en waarbij er sprake is van een biologisch broertje of zusje dat voor interlandelijke adoptie in aanmerking komt. • WIJ WENSEN U ALLEN PRETTIGE KERSTDAGEN EN EEN GEZOND EN HOOPVOL 2017


 • NIEUW, SCHITTEREND JEUGDBOEK MET HAPPY END

  21-12-2016:
   
  Ollie en het kronkeldier

  Geschreven door Wilma Geldof, met illustraties van Marieke Nelissen
  ISBN 978 90 245 7305 9

  Ollie is bang. Bang voor de zee, die zijn ouders van hem heeft afgenomen. En bang voor de liefde van zijn pleegouders. Op een dag vindt Ollie een bijzonder dier, Kronkel. Ollie wil hem per se houden en verstopt hem in de schuur. Maar Kronkel hoort thuis in de zee en kwijnt weg in het schuurtje. Giga de goochelaar wil hem helpen. Maar kan Ollie Kronkel laten gaan?

  Een ontroerend, spannend en grappig verhaal, met een happy end waar alle kinderen blij van worden.

 • REACTIE VAN HET MINISTERIE VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE OP HET RSJ ADVIES VAN 2 NOVEMBER 2016

  09-11-2016:

  De reactie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie op het RSJ advies d.d. 2 november 2016, zal op de websites van alle ketenpartners te lezen zijn:


  Gevolgen advies RSJ voor toekomstige en lopende adoptieprocedures

  De Raad voor Sanctietoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) heeft op 2 november jl. de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie geadviseerd over interlandelijke adoptie. Hulp bieden in het land van herkomst is een beter middel om kinderen te beschermen dan interlandelijke adoptie schrijven ze in hun rapport. In de media is met name naar buiten gebracht dat de RSJ adviseert te stoppen met interlandelijke adoptie. Het advies en de media-aandacht hebben geleid tot veel vragen van aspirant-adoptiefouders over de gevolgen voor hun procedure en over de zinvolheid van het eventueel starten van een procedure.


  Het advies van de RSJ verandert vooralsnog niets aan lopende procedures. Het staat ouders ook niet in de weg om een procedure te starten als zij dat willen. De RSJ heeft een advies uitgebracht aan de Staatssecretaris van VenJ, die zich hier momenteel op beraadt. Naar verwachting zal hij begin 2017 met een reactie komen en dit aan de Tweede Kamer sturen.

 • VERKLARING SAMENWERKENDE VERGUNNINGHOUDERS N.A.V. HET VERSCHIJNEN VAN HET RSJ ADVIES OP WOENSDAG 2 NOVEMBER 2016

   
  De vergunninghouders interlandelijke adoptie hebben op woensdag 2 november 2016 om 8:18 uur het 100 pagina tellende advies van de RSJ aan de Minister van Veiligheid en Justitie ontvangen.
  Dat advies is openbaar en dient als input voor de beleidsontwikkeling van het Ministerie van V&J. De vergunninghouders zullen inhoudelijk reageren maar hebben tijd nodig om het advies zorgvuldig te lezen, te beoordelen en hun reactie aan de Minister te overhandigen.

  Voor de vergunninghouders staat centraal dat de belangen van het kind gediend zijn met adoptie en dat op zorgvuldige en onderbouwde wijze invulling kan worden gegeven aan internationale en nationale wet- en regelgeving omtrent adoptie.

  Wereldwijd groeien nog steeds veel te veel kinderen op zonder ouders. Volgens het Verdrag van de Rechten van het Kind en het Haags Adoptieverdrag is het een fundamenteel recht van kinderen om de kans te krijgen op te groeien in een gezin met wie het een permanente juridische band heeft. Nederland is partij in deze verdragen waarin dit standpunt is vastgelegd vanuit het belang van het kind*.

  Het aantal ouders dat open staat of kan staan voor de opname van een geadopteerd kind neemt steeds verder af terwijl het aantal kinderen dat op moet groeien in gezinsvervangende situaties alleen maar toeneemt. Plaatsing van kinderen in een permanente gezinsvervangende situatie terwijl er mogelijkheden voor interlandelijke adoptie zijn, is in strijd met het Verdrag van de Rechten van het Kind en met het Haags Adoptieverdrag.

  Namens de samenwerkende vergunninghouders (Vereniging Wereldkinderen, Stichting Kind en Toekomst, de Nederlandse Adoptie Stichting, Meiling en Adoptiestichting A New Way)

  Sanne Buursink - de Graaf

  Voorzitter 2015-2016

  _____________________________
  * In de Guide to Good Practice van het Verdrag is in hoofdstuk 2.1.1. de subsidiariteit van kinderen beschreven. Hierbij is een hiërarchie in beschermende maatregelen opgenomen, waarbij ook de tijdsduur is meegenomen voordat er een maatregel voor een kind is genomen. Dit hoofdstuk is als bijlage bij deze verklaring opgenomen.

  2.1.1 Subsidiarity
  46. The principle of subsidiarity is highlighted in the Preamble to the Convention and in
  Article 4 b). Article 4 b) provides that:
  ?An adoption within the scope of the Convention shall take place only if the competent authorities of the State of origin [.] have determined, after possibilities for placement of the child within the State of origin have been given due consideration, that an intercountry adoption is in the child?s best interests?.

  47. ?Subsidiarity? means that States Party to the Convention recognise that a child should
  be raised by his or her birth family or extended family whenever possible. If that is not
  possible or practicable, other forms of permanent family care in the country of origin should
  be considered. Only after due consideration has been given to national solutions should
  intercountry adoption be considered, and then only if it is in the child?s best interests.24
  Intercountry adoption serves the child?s best interests if it provides a loving permanent family
  for the child in need of a home. Intercountry adoption is one of a range of care options which
  may be open to children in need of a family.25

  48. The subsidiarity principle is central to the success of the Convention. It implies that
  efforts should be made to assist families in remaining intact or in being reunited, or to ensure
  that a child has the opportunity to be adopted or cared for nationally. It implies also that
  intercountry adoption procedures should be set within an integrated child protection and care
  system, which maintains these priorities. However, States should also ensure that efforts to
  achieve this goal do not unintentionally harm children by delaying unduly a permanent
  solution through intercountry adoption. States should guarantee permanency planning in the
  shortest possible time for each child deprived of his / her parents. Policies should work to
  promote family preservation and national solutions, rather than to hinder intercountry
  adoption.

  49. This Guide encourages incorporating intercountry adoption within a comprehensive
  child and family welfare policy. Important steps toward this goal include coherent legislation,
  complementary procedures and co-ordinated competences. Such a policy would ultimately
  incorporate support to families in difficult situations, prevention of separation of children from
  their family, reintegration of children in care into their family of origin, kinship care, national
  adoption and more temporary measures such as foster and residential care. Matching for
  both national and intercountry adoption should be a professional, multi-disciplinary and
  qualitative decision taken in the shortest possible time on a case-by-case basis, after careful
  study of the situation of the child and the potential families, and with care being taken that the
  procedure does not unnecessarily harm the child through its methods of implementation.
  Such decisions would include systematic implementation of the subsidiarity principle, as
  appropriate.

  50. The Convention refers to ?possibilities? for placement of a child in the State of origin.
  It does not require that all possibilities be exhausted. This would be unrealistic; it would place
  an unnecessary burden on authorities; and it may delay indefinitely the possibility of finding a
  permanent home abroad for a child.

  51. The principle of subsidiarity should be interpreted in the light of the principle of the
  best interests of the child. For example:

  24 See, for example, the responses of Chile, Ecuador, Estonia, India, Latvia, Lithuania, Peru and South Africa to question No
  4(b) of the 2005 Questionnaire on the Practical Operation of the Hague Convention of 29 May 1993 on Protection of
  Children and Co-operation in respect of Intercountry Adoption. The Questionnaire and the responses are available on the
  website of the Hague Conference at: < www.hcch.net > under ?Intercountry Adoption Section? and ?Special Commissions?
  (hereinafter ?2005 Questionnaire?).
  25 Statement of Unicef?s position on intercountry adoption at Annex 10 of this Guide and at < www.hcch.net > under
  ?Intercountry Adoption Section? and ?Related documents and links?.


  ? It is true that maintaining a child in his or her family of origin is important, but it is not more important than protecting a child from harm or abuse.
  ? Permanent care by an extended family member may be preferable, but not if the carers are wrongly motivated, unsuitable, or unable to meet the needs (including the medical needs) of the particular child.
  ? National adoption or other permanent family care is generally preferable, but if there is a lack of suitable national adoptive families or carers, it is, as a general rule, not preferable to keep children waiting in institutions when the possibility exists of a suitable permanent family placement abroad.26
  ? Finding a home for a child in the country of origin is a positive step, but a temporary home in the country of origin in most cases is not preferable to a permanent home elsewhere.
  ? Institutionalisation as an option for permanent care, while appropriate in special circumstances, is not as a general rule in the best interests of the child.

  52. It is noted that in-family adoptions (adoptions by a relative) come within the scope of
  the Convention (see Chapter 8.6.4 of this Guide). The question may arise as to where the
  child?s best interests lie when the choice is between a permanent home in the State of origin
  and a permanent home abroad with a family member. Assuming that the two families in
  question are equally suitable to adopt the child, in most cases the child?s interests may be
  best served by growing up with the biologically-related family abroad. This example
  illustrates that it is not subsidiarity itself which is the overriding principle of this Convention,
  but the child.s best interests.

  53. It is sometimes said that the correct interpretation of .subsidiarity. is that intercountry
  adoption should be seen as ?a last resort?. This is not the aim of the Convention. National
  solutions for children such as remaining permanently in an institution, or having many
  temporary foster homes, cannot, in the majority of cases, be considered as preferred
  solutions ahead of intercountry adoption. In this context, institutionalisation is considered as
  ?a last resort?.27


  26 One State of origin indicated at the 2005 Special Commission that due to a lack of national solutions for its large number of
  abandoned and orphaned children, and children of destitute parents, intercountry adoption was the best solution for such
  children at that time.
  27 See Unicef statement, supra, note 25

 • CONGO

  14-09-2016:
  Opschorting interlandelijke adopties vanuit de DR Congo

  Gisteren maakte de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, de heer K. Dijkhoff, bekend dat er besloten is de adopties vanuit Congo op te schorten.

  Ongetwijfeld zal dit bij veel adoptiefouders en vooral bij de nog wachtende aspirant adoptiefouders emoties veroorzaken.

  Indien u behoefte heeft aan een gesprek hierover: u kunt altijd contact met ons opnemen!
 • NIGERIA

  16-06-2016:
  We kunnen weer een aantal ouders op onze wachtlijst plaatsen!
  Gemiddelde wachttijd is momenteel 11 maanden.
 • SRI LANKA

  31-05-2016:
  Lankan Affairs is de internationale organisatie die de belangen behartigt van geadopteerden uit Sri Lanka wereldwijd.
  Zie: Info
 • CATEGORIE INDELING SPECIAL NEEDS

  01-04-2016:
  Met ingang van 1 april 2016 wordt door alle betrokkenen in de adoptieketen dezelfde indeling gehanteerd voor special needs kinderen. Deze categorie indeling is tot stand gekomen in samenwerking met het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de Raad voor de Kinderbescherming, de gezamenlijke Vergunninghouders interlandelijke adoptie en de Stichting Adoptievoorzieningen. Afstemming is geweest met leden van de werkgroep adoptie van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde.
 • GELDIGHEID BEGINSELTOESTEMMING

  06-04-2016:
  Door het oplopen van de wachttijden, komt het steeds vaker voor dat de beginseltoestemming verloopt voordat er een kindje is geplaatst. We willen u hierbij er nogmaals met klem op wijzen dat het absoluut noodzakelijk is dat u tijdig een aanvraag tot verlenging indient.
  Een te late aanvraag tot verlenging heeft zeer vervelende gevolgen.
  Een te late aanvraag zal namelijk worden behandeld als zijnde een nieuwe aanvraag, hetgeen ook consequenties kan hebben voor het verdere verloop van uw procedure in het buitenland.
  Het is uiteraard uw eigen verantwoording te letten op het verloop van de geldigheidsdatum van uw beginseltoestemming.
  In verband met drukte van de Raad voor de Kinderbescherming is het raadzaam om 6 maanden voor het verstrijken van de geldigheidsduur van uw beginseltoestemming verlenging aan te vragen bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

 • KLAAR VOOR DE START

  26-01-2015:
  Regelmatig organiseert Stichting Adoptievoorzieningen groepsbijeenkomsten "Klaar voor de start", ter voorbereiding van adoptief ouders op de eerste periode met hun kind(eren).
  Informatie over data, kosten en aanmelden vindt u op: www.adoptie.nl
 • NIEUWE WEBSITE MET FORUM STICHTING ADOPTIEVOORZIENINGEN

  01-09-2015:
  Stichting Adoptievoorzieningen heeft een nieuwe website met forum gelanceerd: Adoptieoudersonline.nl
  De openbare website geeft informatie over wennen en hechten in de eerste jaren na aankomst.
  Het besloten forum biedt ouders de mogelijkheid om in een veilige omgeving ervaringen en tips met elkaar uit te wisselen over de ontwikkeling van hun kind. Het forum richt zich op adoptieouders met kinderen tot en met 12 jaar. Hulpverleners van Stichting Adoptievoorzieningen lezen mee en kunnen advies geven.
 • ORIËNTEREND GESPREK

  31-10-2014:
  De Stichting staat open  voor oriënterende gesprekken met aspirant adoptief ouders die tenminste de voorlichtingsbijeenkomsten bij de SAV hebben afgerond.

 • EFFECTIEVE INTERNATIONALE KINDERBESCHERMING DOOR ADOPTIE

  02-10-2014:
  Vandaag, 2 oktober 2014, ontvangt Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie een advies uit handen van de Vergunninghouders Adoptie met als thema het toekomstbestendig maken van het Nederlandse adoptiewerkveld. Het rapport heeft de naam ?de adoptieketen in 2020? en bevat twaalf samenhangende adviezen op het gebied van (internationale) kinderbescherming, samenwerking binnen de adoptieketen, screening en beoordeling van aspirant adoptieouders en randvoorwaarden in het adoptieproces.
  Met het advies geven de Vergunninghouders een belangrijke voorzet om adoptie terug te brengen naar de kernwaarde: een bijzonder effectieve internationale kinderbeschermingsmaatregel. Het is een beschermende maatregel die niet is uit te voeren zonder voldoende adoptieouders. In het advies worden verbeterpunten en uitdagingen benoemd voor de komende jaren in het proces rond interlandelijke adoptie. Doel is om in gezamenlijk partnerschap met de partner organisaties die een rol in het adoptie proces spelen, de huidige inrichting van het adoptiewerkveld aan te passen dan wel accenten daarin te verleggen. Met het oog op de toekomst en in het belang van het adoptiekind.
  Het advies [link], de aanbiedingsbrief [link] en het persbericht [link] kunt u downloaden via de bijbehorende link.

 • KIRGIZIË

  21-08-2014:
  Deze week ontvingen we de officiële accreditatie voor Stichting kind en Toekomst om verder te mogen gaan met adopties uit Kirgizië.
  Voorlopig gaan we beginnen met twee ouderdossiers. Dit betreffen dossiers van aspirant adoptiefouders die al eerder op de wachtlijst Kirgizië zijn geplaatst, maar door de tussentijdse stop niet verder konden gaan met de gestarte procedure.
 • VERLENGING BEGINSELTOESTEMMING

  19-02-2014:
  In verband met drukte van de Raad voor de Kinderbescherming is het raadzaam om 6 maanden voor het verstrijken van de geldigheidsduur van uw beginseltoestemming verlenging aan te vragen bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
 • FOTO'S  VOOR DE WEBSITE

  02-04-2013:
  Voor onze vernieuwde website zijn wij op zoek naar nieuwe foto's. Vindt u het leuk om uw kind(eren) terug te zien op onze website dan kunt u uw foto sturen naar info@kindentoekomst.nl. Graag erbij vermelden uit welk land uw kind(eren) komt.
 • INDONESIË

  13-03-2012:
  Stichting Kind en Toekomst heeft met Indonesië een intentieverklaring kunnen realiseren om te gaan samenwerken op het gebied van interlandelijke adopties. Op dit moment zijn de mogelijkheden echter nog zeer beperkt: alleen heteroseksuele echtparen waarvan tenminste één van de adoptiefouders actueel de Indonesische nationaliteit bezit, kunnen adopteren. De aspirant adoptiefouder met de Indonesische nationaliteit zal 6 maanden onafgebroken in Indonesië moeten verblijven en aldaar het te adopteren kind verzorgen. De andere aspirant adoptiefouder kan, indien gewenst, terugreizen naar Nederland.
 • WEBSITE VOOR GEADOPTEERDEN

  24-01-2012:
  Vandaag is de website www.geadopteerdonline.nl van start gegaan. Het gaat om een initiatief van de Fiom en de Stichting Adoptievoorzieningen. Zij hopen met deze website tegemoet te komen aan de behoefte van geadopteerden om ervaringen uit te wisselen en informatie met elkaar te delen. Ervaringsverhalen staan in de rubriek 'Jouw verhaal' en er kan gediscussieerd worden in het forum. Er is informatie te vinden over onder andere landen van herkomst, wet- en regelgeving rond adoptie en zoeken naar roots. Ook wordt de mogelijkheid geboden om te e-mailen en in een later stadium (anoniem) te chatten met een hulpverlener.
 • GELDIGHEID BEGINSELTOESTEMMING

  20-10-2008:
  Door het oplopen van de wachttijden, komt het steeds vaker voor dat de beginseltoestemming verloopt voordat er een kindje is geplaatst. We willen u hierbij er nogmaals met klem op wijzen dat het absoluut noodzakelijk is dat u tijdig een aanvraag tot verlenging indient.
  Een te late aanvraag tot verlenging heeft zeer vervelende gevolgen.
  Een te late aanvraag zal namelijk worden behandeld als zijnde een nieuwe aanvraag, hetgeen ook consequenties kan hebben voor het verdere verloop van uw procedure in het buitenland.
  Het is uiteraard uw eigen verantwoording te letten op het verloop van de geldigheidsdatum van uw beginseltoestemming.
Website gebouwd door Its Asbreuk